2015 CES展《超強虛擬遊戲機組》從頭到腳都虛擬進遊戲

概念好好
旦從來ED 野興唔起

TOP

我唔明佢兩隻腳明明有用力向前行, 但又好似moon walk/跑步機咁冇行過, 即係點?

TOP

我唔明佢兩隻腳明明有用力向前行, 但又好似moon walk/跑步機咁冇行過, 即係點? ...
myricky 發表於 2015-1-24 20:30    跑步機idea...每行一步..下面塊「地」就會好似跑步機咁自動向後移..我估

TOP

跑步機idea...每行一步..下面塊「地」就會好似跑步機咁自動向後移..我估 ...
李察斯 發表於 2015-1-24 20:44


應該係個地同鞋磨擦力好低
個地係唔會郁

TOP

似乎很有創意 !

TOP

應該係個地同鞋磨擦力好低
個地係唔會郁
masseffect 發表於 2015-1-24 20:49

我諗係條腰果個位

TOP

好掂,D PRICE都唔算好貴

TOP

機舖入既機會大,除非有錢人住豪宅,唔係咁大件點放

TOP

應該係個地同鞋磨擦力好低
個地係唔會郁
masseffect 發表於 2015-1-24 20:49


應該對鞋底加左特別物料令到同地面好低磨擦力(好冼), 加上地心吸力對腳郁兩郁就回中(對腳回返到個"鍋"中心), 而腰個位就固定左個人唔會因為冼而跌到, 永遠保持水平level.

TOP