mafia 3好差

畫面差,故事復習沉悶,個fbi竟然走去殺幫林肯殺人9唔搭8,亂甘插斜。本來高潮變低潮

咁快爆機?

TOP

林肯? 玩穿越?

TOP

林肯? 玩穿越?
hksubway 發表於 2016-10-11 20:54    主角叫Lincoln, 但唔係果個林肯。

TOP