MAGIC TV死左

諗住更新軟件版本 5.04, 點知更新完開唔返機!!  可以點救?

Quote:
-->>熄機, 開機, 按remote "pause" key, 跟panel 指示做還原
係不停重覆按, 按到見到rescue畫面為止
Unquote.

TOP

本帖最後由 鬼谷子 於 2015-5-3 22:00 編輯

回覆 2# lnchu


   出現d字。唔明之後點. 原來要放個程式隻手指入去,up緊。唔知得唔得

TOP

Quote:
-->>熄機, 開機, 按remote "pause" key, 跟panel 指示做還原
係不停重覆按, 按到見到rescue畫面為止 ...
lnchu 發表於 2015-5-3 20:19    掂。唔該唒!!!!!

TOP

我部又係咁死法.但唔知点解救唔返.真失敗

TOP