Huawei E398 + Router, share唔到wifi

想請教如果用E398, 插入電腦再經電腦過router share wifi,
應該要點樣做先得,
而家用手指係上到網, 不過唔識點樣經電腦再過落router度
有冇師兄可以提供啲意見??