E5377上網問題

各位ching
家人用華為e5377Bs-605.昨日開始有問,display出no service. 已經試過換sim card同埋 reset部機都解決唔到上網.
上華為forum也見到網友有同樣事情,但冇解決方法.
各位有冇同樣問題既solution?多謝