AC68U 起 OpenConnect Server

請問大家 如果起 AC68U 起 OpenConnect Server ,應該刷咩 firmware?
之前嚮 merlin 裝,裝到但連唔到,好挫折

openwrt

TOP