linksys router ea系列 upgrade問題

呢個系列既router, 有D係會不單只出到v1,有D仲有v2, v3的
我喺官網見到我用緊個隻ea6350 係出到v3,但係我係up唔到上去v3
最高只是up 到v2
究竟點解?
另外有隻ea7500,我買番黎個時係用緊v1,官方係有出到v2版本
但係都係up唔到上去v2
有冇ching 都有呢個問題?
靜係upgrade 操作個震出現問題?
Omg 究竟點解?

IMPORTANT:  The EA7500 v2 firmware is not compatible with the EA7500 v1.

TOP

回覆 2# 焱天龍

佢咁樣講,咁ea7500 個v2 係俾邊D機用?

TOP

俾"EA7500 v2"用
"EA7500 v1"機 請用返v1 fw
有咁難明咩?

TOP

V1 機 變唔變到V2 機? 靜V幾V幾一出廠已經set 好,變唔到?

TOP

本帖最後由 焱天龍 於 2017-3-16 01:48 編輯

當然..cpu都唔同點變

7. What processors do the Linksys EA6350 v1, v2 and v3 use?

The Linksys EA6350 v1 is using an 800 MHz Single core processor, the Linksys EA6350 v2 has a 1 GHz Dual core processor and the Linksys EA6350 v3 has a 710 MHz Quad core processor.

TOP

本帖最後由 beeno2211 於 2017-3-16 02:00 編輯

噢!明白啦,唉我俾佢部機個外型fake 到,外型一樣但入面D料唔同,知道了~
但係ea6350 v1 同v2 兩個版本可以互用? 係唔係即係佢同我超左頻?

TOP

正路應該唔可以..所以你果部應該係v2

TOP

回覆 8# 焱天龍
但係我一買番黎個震係v1 黎

TOP

TOP