MOD後好聲幾多

成日講部機MOD 左,幾多錢,好聲幾多

你講緊MOD邊部...?
同埋好聲幾多係無得量化的.

TOP

成日講部機MOD 左,幾多錢,好聲幾多
(朗尼) 發表於 2015-4-21 16:22    換左條線, 人聲清左, 低音下潛力好左, 音場闊左

TOP

有無MOD後衰聲幾多?

TOP