k3003 補品

本帖最後由 fathen 於 2015-5-2 01:15 編輯

大家用k3003 +咩補品呢? 有用耳擴或其他??????

開什麼箱?

TOP

請完成下例指定動作:
1)run in 50小時
2) 玩耳膠, shure, comply, sony, westone
3) 上amp看分別 JVC, denon, sony,  
4) 去運DXA, 左右店, 含鉛, 木耳, 小白熊 話去試機
5) 出街周圍揚

TOP

請完成下例指定動作:
1)run in 50小時
2) 玩耳膠, shure, comply, sony, westone
3) 上amp看分別 JVC, deno ...
witon 發表於 2015-5-1 19:48答單一問
有咩耳膠合用粗導管6mm好似K3003咁粗?

TOP