Moto HZ850 定 BOSE 2代好

一直用緊HZ800, 但用耐左, D膠溶溶地爛爛地
要買過隻

有無人用過哩兩隻, 可以比D意見嘛?

本來好想買BOSE, 但有左右耳分, 覺得唔太方便
但如果佢堅好既, 都會買既


無意中發覺原來Moto有隻新DD, 就係HZ850
有無人有用過, 感覺如何呀? 電量OK嘛?