裝SD高達ON-LINE正死了WIN-7

有無版友試過裝SD高達ON-LINE正死了WIN-7??
我朋友過仔上網DOWNLOAD完呢隻GAME
裝完後入吾返個WINDOWS
停了系個系統修復個版
試過按F-8用系統還原又失敗
吾同真系要重裝過................??????

Press F8->"上次的正確設定"

TOP