win7每次開機都出呢個畫面

每次開機都要選windows 7先得,有無方法整走佢?
我只有一個OS

20150818_2158432.jpg
2015-8-18 22:13

TOP

lnchu 發表於 2015-8-18 22:44    全英文睇睇下仲轉左去廣告頁

TOP

去片, 跟住做, 最後取消 "Time To Display Operating Systems"

TOP

TOP

q_p 發表於 2015-8-18 23:13    呢個只係時間設定

TOP

已解決,剷晒D開機資料,再放隻win7修復

TOP