Keyboard禁唔到某d組合...

我個keyboard禁唔到ctrl + shift + c 或者 ctrl + shift + v, 但係插第二部電腦又ok wo...咁應該係software / 底板bios 問題定點?
有冇ching遇過咁既問題同有冇解決方法...我用autocad好唔方便

software問題多

TOP