pci e ssd突然死 又出藍屏 用win 7

成個系统平時好好地   突然、定晒  入window又唔得
今次火頁死

重裝window 幾次都裝口吾到 又話  breakingpoint

唉  搞死人

TOP