WIN7 更新 WIN10的問題 求各位高手救救我

本帖最後由 ...孤兒仔〞 於 2016-10-13 04:19 編輯

本來我部電腦就win7既 但係打打下機佢自動幫我更新win10 已經去到loading個個畫面

我想問有冇方法可以取消左個更新佢 圖片如下..


PS:佢更新個陣時 我已經將佢強制關機  已經試過重新開機都係咁  佢一樣係到更新緊..

來到呢一步…就由它更新下去吧…

真的不想用win10可以還原返win7,不過可能會出現奇奇怪怪的問題

最好都是重裝win7吧

TOP

回覆 2# next000


    沒有其他解決的方法嗎??可不可以強制關掉更新??

TOP

以我所知…是關不了

來到這個畫面其實更新是已經裝完的啦…系統是正在做最後的設定

TOP

回覆 4# next000


    因為我知道更新WIN10 之後降低WIN7  一定會出現一些問題  例如上不到網之類等等的問題..
有機會要重灌 有很多朋友試過..那我只好等其他人回覆看看吧 謝謝你的解答

TOP

早晨, 老細, 可以還原win 7 的......

TOP

按了這個就no return了,下次小心
如果剔了"自動安裝更新" 就問都唔使問

TOP

回覆 7# TH30


    現在已經在更新畫面了 有方法可以取消嗎??他正在更新WIN10

TOP

早晨, 老細, 可以還原win 7 的......
孤身走我路 發表於 2016-10-13 07:56    我知道可以還原WIN7  但係好似會有D小問題出現 因為有朋友試過 還原WIN7後 上唔到網

TOP

回覆 8# ...孤兒仔〞

no return了

TOP