Silverstone 跟機風扇

尋日買左個Silverstone PS11
機箱入面有把Silverstone 既風扇送, 不過我發覺佢長期都只有6XX RPM, 係咪真係咁慢?定係我插錯位呢?
我插左底板上面D風扇位..

CHECK BIOS, 或者駁落火牛到試

TOP