U2713H 定 U2715H好?

平時會執吓相 (但求準色過依家用既Philips 230E TN芒)
用吓AI,PS,睇吓youtube,上網
用梗Mac Mini 2012 i7, display port最高只出到2560 x 1440
U2713H 定 U2715H好?
電話價好似差一千蚊鬆啲
THX

U2713H

TOP

要色準 2713無需考慮

TOP