eizo fg2421 價錢問題

雖則price.hk d價 成日都怪怪地
但我睇中x田同海鮮坊個價
點解可以差成7百幾蚊咁多
有冇師兄可以指教下

未必真,你打去講下價,可能可以再平D

TOP