LG 34" curve monitor

剛見7999好似好吸引

你講果隻 34UC97 嘛.....     我都想買, 但就出 34UC98   我等埋先回覆 1# w64k

TOP

98有甚麼分別?

TOP

34UC98 肯定又貴D!
個D輸入全部直插背部要預留空間.
UC97就向上插所以可以靠近檣身放

TOP

HDMI 2.0
可升降

以我知呢兩個

回覆 3# asian_xl

TOP

Dell 今年會出34吋HDMI2.0?

TOP

TOP

Dell 今年會出34吋HDMI2.0?
asian_xl 發表於 2016-1-10 11:00


    u3415w唔係一早有hdmi 2.0咩

TOP

今年有乜好闊茫買?

TOP

又係雞肋的 2K mon ......

TOP