DisplayPort Hub

想問下如果買左呢舊野係咪可以1個displayport 出3隻 mon ??

http://www.amazon.com/EVGA-200-DP-1301-L1-Display-Port-Hub/dp/B00HK8V5KE

如果我買2個係咪可以出6隻mon? (multi view 唔係clone )

利申用緊 NVS295

用呢d野洗唔洗夾卡/夾mon, 有無 ching 用過/用緊可以比下意見.

Thx

係可以
不過留意受bandwidth限制, 最多俾你行full hd

TOP

係可以
不過留意受bandwidth限制, 最多俾你行full hd
KinChungE 發表於 2016-6-1 14:02



    我24" mon 姐, 有1080我ok 架啦 , 我用黎睇chart 唔會有3d 野

TOP