Sony KD-55X7000D Soundbar搖控問題

最近買左部Sony KD-55X7000D,
本來諗住用佢送嘅HT-CT180 soundbar,
但發現個電視搖控較唔到soundbar大細聲,一定要用soundbar搖控先得。
我想問下有無方法可以解決問題

要桔hdmi 3 arc

TOP

CT180 optical fibre only..

TOP