DISPLAY CARD 換水冷頭保養問題?

本身已經用開水冷...
而家想換新DISPLAY CARD...
想請問邊隻牌子邊間代理換過水冷頭仲有保?
謝謝...

其實基本上萬一壞卡只要裝回原裝散熱上代理一樣有保,當然不用說是水冷用,漏水壞卡除外……

TOP

其實基本上萬一壞卡只要裝回原裝散熱上代理一樣有保,當然不用說是水冷用,漏水壞卡除外…… ...
chris05 發表於 2015-12-10 16:53


謝回應...
因為有d牌子會有保養貼紙... 所以先問邊隻牌子冇... 可以原還...

TOP

我印象XFX有保養貼紙係螺絲位

TOP