Combine Motherboard Fan Headers

打八號時無野做,有時間拆電腦檢查。
見到電腦內的風扇插位,有個疑問:
請問各位師兄知唔知咁樣駁係可以(安全地提升電流供應上限)嗎?

fanq.png
2016-8-2 17:19


Thanks!

搞咁大抽嘢做乜唔買條 大4 / 細4 轉 2針 風扇?

TOP

搞咁大抽嘢做乜唔買條 大4 / 細4 轉 2針 風扇?
Joe_Black 發表於 2016-8-4 22:33

我知亦用過你講的方法。我問係想研究該方法的可行性。

TOP

回覆 3# BEpsilon

每粒diode 壓降不同,電流是不能平均分佈在3個風扇頭的。

TOP

如果三個插頭的最終來源是同一個電源的輸出 12V 輸出端,
三粒 Diode 可以不加,因為沒有所謂倒流的問題,
如果電源來源不同﹐建議不要這樣做, 即使電源並聯並防止了倒流,
電流分配也會因各組通道的有効動態內阻不同而改變, 分配比例並不確定
而且預給風扇的電源組通常可承載一定的風扇馬逹運作噪聲,
而改用功率更大的風扇時, 噪音會大很多, 而且通常不能平均分配,
通過底板時或會超出原設計而污染了其他訊號及器件, 或構成穏定性問題。
除了迫不得已, 建議還是板外進行。
好奇一問: 有底板提供三個風扇插的嗎?

TOP

多數都有三個風扇插,廠機例外

TOP