htc b2 wifi問題

近排電腦上網好正常 但用手機連wifi就勁慢 之後用speedtest嚟check網速 發現下載速度有6百幾kb/s但係上
載得50幾kb/s 有咩辦法解決