3HK 4G 突然無左VOLTE

有無人突然無得用volte同wificall
定要再比錢先用得

有無人突然無得用volte同wificall
定要再比錢先用得
zz4312 發表於 2016-9-19 13:01    HK3 佢好早前都有通知過,免費只係試用,會有一天終止。

TOP

有無人突然無得用volte同wificall
定要再比錢先用得
zz4312 發表於 2016-9-19 13:01


兩樣都有! 你 reboot 部電話再試過!

TOP

HK3 佢好早前都有通知過,免費只係試用,會有一天終止。
TimCook 發表於 2016-9-19 14:03


好似唔係哩樣野

TOP

冇問題, 仲係show緊 WiFi Call

TOP