mega v1 同 mega v2 有咩分別?

mega v1 同 mega v2 有咩分別?

回復 1 #墨塵音

Mega2, 64 bit cpu, 多啲 ram 2G, 少啲rom 8G, 屏幕細咗 6吋, 雙咭, 電細咗, 有人話屏幕冇一代咁靚, root機, cm rom冇咩, 一代很多

TOP