Wechat 網頁版自動登出問題

Wechat 網頁版每次登入後,好短時間就會自動登出,請問有冇方法可以好似 Whatsapp web 咁保持長期登入?