LG 電視音訊光纖插座問題

用左兩條光繊線都插唔實係部 LG 電視機,但掉轉頭同部音響插, LG 都系插唔實.

電氣舖話 LG 個光纖插座有個蓋要除左先可完全插入,我揾極都睇唔到有蓋,有無
ching 可指教下


tks

影張相嚟睇睇.

TOP