n7 2013 32g 4g 版 9成新,大約值幾多錢?

rt, thx in advance!

有無 ching 知?

TOP

有無ching知

TOP

交易區有人放,你去參考下啦

TOP

1200俾多, 呢 d 產品唔值錢, 好老實

TOP

交易區有人放,你去參考下啦
sdcwan006 發表於 2015-8-9 18:57


果部壞 touchscreen, 裂鏡頭, 點參考?

TOP

1200俾多, 呢 d 產品唔值錢, 好老實
mkboy76 發表於 2015-8-9 21:36


thx yr advice

TOP

去肥花參考下啦。但應該$1000左右,但仲要等有心人

via HKEPC Reader for Android

TOP

n7 2013 32g  no 4g
系epc放左900

TOP

唔值錢, 留比老人家用算

TOP