RMB480 4+32 6.5吋平板手機 咩料啊

http://world.taobao.com/item/520 ... 998579592.83.HnxgYN

有無ching知道咩來頭? 抵成咁?

一個商家連正名都無點信, 個名隨機生成之後刷好評而已

TOP

假架,你遲下會見下架
張圖返用又返用

TOP

好明顯係極品黑鬼油啦

TOP

到時會同你講上androidZ先有8core

TOP

原來係咁,唔該咁多位

TOP