Asus部Memo Pad 8粉紅色平板好唔好用

如題
見到粉紅色好靚好心動
用黎出街睇片聽歌
有冇ching用過可俾意見

我買左mc581cl
部機幾食電,睇片你預用到3-4小時左右
2014年機,唔建議,
聽歌就普普通通,如果用高價位耳機應該推唔到

TOP