onda obook10 上唔到網

search 唔到所有既wifi
有冇人知係咩問題?

search 唔到所有既wifi
有冇人知係咩問題?
terryhihi 發表於 2016-10-21 16:51

WLAN停用再啟動

TOP

試過喇 都係唔得

我見裝置管理員有個無法辨識的裝置
位置個欄寫住 intel serial IO UART controller

唔知關唔關事
但我又搵唔到個driver

TOP

應該是自動升級win 10 1607版本時硬體有衝突問題,此win10重大升級有如重裝win10一樣,應該是安裝時設定硬體出問題
建議到裝置管理員把有問題硬體先删除再重新整理一下,直至全部沒硬體問題,如沒法解決建議回滾至win10 1511版本或重置系統一次

via HKEPC Reader for Android

TOP

試過喇 都係唔得

我見裝置管理員有個無法辨識的裝置
位置個欄寫住 intel serial IO UART controller
...
terryhihi 發表於 2016-10-21 17:19入去裝置管理員, 停用wifi card(最好reboot一次), 跟住再啟動.

無法辨識的裝置係bluetooth

TOP

好 返去試下先

TOP