iPad 1 爆左Mon

大家好
我阿爸用緊部iPad1煲劇,但日前爆左Mon,Touchscreen無反應

想問下香港整要幾錢?同邊度整好?

拎上華强北會唔會平好多?

價錢我唔知,不過IPAD1的話仲整不如買過部,維修分分鐘價錢仲貴過買

TOP