o'sullivan 反勝selby 0-70 => 71-70..

https://www.youtube.com/watch?v=0HouzpY3LJU

剛剛一個鐘吾洗,4:0,415分,之前一日吾打147,特登打146。不過我偶像系享特利。

TOP

剛剛一個鐘吾洗,4:0,415分,之前一日吾打147,特登打146。不過我偶像系享特利。 ...
dieago 發表於 2016-2-17 00:27


    好似話獎金得一萬磅 太小
所以打146
佢好似想個獎金滾大d 先再挑戰

TOP