Qnap pyload Download唔到Mega.com.nz既檔案

唔知點解佢下載唔到真正個檔案,淨係下載到個幾kb既垃圾,佢係咪decrypt唔到?

有無CHING有經驗?