[Windows 8] win8.1按左關機MON冇input但機仲著可以點解決?

desktop用左win8.1大約3個月
之前一直都冇問題,一按關機就可以完整關機
但呢個星期開始每次按關機除左個MON冇input之外部機仲一直著住唔識熄
要按機身既重新開機,再係登入畫面按多次關機先熄到
點解會咁呢?

P.S. 一直都開住快速開機,冇理由之前冇事宜家有事

回覆 1# 腦殘

試下取消快速關機,咁樣應該冇事.

TOP