[Windows 8] WIN 10 下降至WIN 8 後開機變慢

我早2 日更新左WIN 10 , 但發覺部機慢左, 同埋我用卡巴防毒, 會出錯開唔到,
所以還原番WIN 8
但係問題黎LA, 當我還原番WIN 8 後, 開機仍然好似WIN 10 咁慢, 回復唔番未升WIN 10 前既開機速度

請問有無人都係好似我咁還原番又有同樣問題, 同埋有無解決方法?

我早2 日更新左WIN 10 , 但發覺部機慢左, 同埋我用卡巴防毒, 會出錯開唔到,
所以還原番WIN 8
但係問題黎LA ...
okokkam 發表於 2015-7-31 15:57    係HDD 問多過OS . 你up 完之後佢會backup 左個舊種.. 你再倒番轉頭D files 搬來搬去實慢啦.

想快就用SSD.

TOP