[Windows 10] win10 部份 JPG圖死圖...仲有資料夾無法移動.......

本帖最後由 VADER 於 2015-8-1 15:39 編輯

各位要用圖記錄的小心....win10對部份JPG死圖.............

抄去第二部機又睇到......

TOP

本帖最後由 VADER 於 2015-8-1 15:47 編輯

仲有資料夾無法移動...(但資料夾依然存在睇到...只是不能動作...)及資料夾不能刪除或復製......
但用ubuntu開就沒問題....能正常移動及復製......
(因已經沒有了win7...所以唔知用翻win7攪得唔得....win10就肯定唔得...重開機或修復資料夾都唔得...)

TOP

仲有部份資料夾無原無故變成需要管理員權限才可開啟........

TOP

好在ubuntu永遠與我同在...............

TOP

回覆 1# VADER

JPG 已經係最常用既圖片格式 , 連佢都死咁仲睇到乜圖 ?

TOP

回覆  VADER

JPG 已經係最常用既圖片格式 , 連佢都死咁仲睇到乜圖 ?
RDiver 發表於 2015-8-1 18:53    同一樣的圖....在另一個資料夾又睇到....(用另一個so開都睇到.......)

TOP