[Windows 7] 工作列啟動資料夾問題

平時係紅圈位按住左鍵向上推,可以係任意位放開左鍵,再選資料夾
但而家變成一放開左鍵就直接開果個位既資料夾
求解決方法

升完win10又降返win7玩一排後,
問題又出現返

求解決方法

TOP