[Windows 10] 有冇師兄用過ISO升級win7到win10?

啱啱將部notebook預裝個繁體win7升咗做win10,升之前做咗個繁體win10 ISO.

依家想將另一部預裝咗簡體win7嘅機轉埋做win10,但就唔係好清楚呢兩點:

1.用ISO升級到win10,係咪同自動升級一樣可以激活+日後重裝win10自動激活?

2.如果可以,咁用繁體win10 ISO升級簡體win7係咪一樣可行?

因見有師兄話簡體win7用自動升級會變成簡體win10,而且之後重裝只認簡體,到時再轉繁體win10會無法激活.


唔該晒各位師兄