[Windows 10] win10有冇辦法用返win7個輸入法

win10個輸入法太垃圾 以前打機win7禁space就直接出到隻字 win10要專登禁1去揀返嗰隻字

win10個輸入法太垃圾 以前打機win7禁space就直接出到隻字 win10要專登禁1去揀返嗰隻字 ...
wow189 發表於 2016-8-8 08:06    唔係隻隻咁。 係多過一隻先會。

TOP