[Windows 10] 周年更新支援emoji表情符

本帖最後由 wild 於 2016-9-2 15:56 編輯唔係話加入舉起中指既emoji, 點解搵唔到?

如果有touch screen, 就直接可以用!

如果無touch screen, 係setting開啟個touch keyboard!

Windows右下角就可以打開個floating keyboard入emoji!

係Widnwos行whatsapp, 輸入emoji一樣可以!
0010 turn on touch keyboard.jpg
2016-9-2 08:51


0020 touch keyboard.jpg
2016-9-2 08:51


0030 emoji touch keyboard.jpg
2016-9-2 08:51


0040 emoji notepad.jpg
2016-9-2 08:51


0050 emoji whatsapp.jpg
2016-9-2 08:51