[Windows 10] 桌面D野冇曬同拖唔到點算?

桌面D野突然冇曬
又唔可以拖返D野落去補救返
按實左鍵亦都拖唔到個藍色框框出黎點算?

check咗呢樣未?
020417未命名.png

TOP