[Windows 10] 點解每次大更新後,產品識別碼尾數都唔同?

咁第日重裝時,應該用邊個?

咁第日重裝時,應該用邊個?
derekwa 發表於 2017-4-7 22:37

一裝係.0,.XXX係靠更新,Windows Update一炮過會更新最新版本。

TOP