Topping TP60 沙沙聲

部TP60 有沙沙聲,有時仲冇左一邊聲道,扭volume會時有聲時冇聲,想問下出街能買到料整番嗎?1

部TP60 有沙沙聲,有時仲冇左一邊聲道,扭volume會時有聲時冇聲,想問下出街能買到料整番嗎?1 ...
粉粉 發表於 2017-2-19 10:58

多數是volume受潮老化。
換隻ALPS Volume會耐用一點。
零件可到深水埗或鴻光商場找找看。

TOP