Dualhead Ultimaker2

本帖最後由 dtom 於 2015-5-20 02:16 編輯

有片睇
https://www.youtube.com/watch?t=40&v=MNZOPV5nO94
https://www.youtube.com/watch?v=fTXmS1b_m0Q

放抵其中一個頭黎減輕XY負荷
用磁石黎吸住, 好實淨
因為成個頭放埋一邊, 唔會漏膠有鬼影
唔改機箱唯一損失係可印面積

左右一個頭?幾得意,但controller 改 code

咁不如前面有兩個以上,好似 plotter 執 color 筆

TOP