SAS 呢類泛程式語言,吾太嚴緊

最近學緊sas 呢類统計軟件(吾知算吾算寫程式),發覺寫程式時候, 佢既語法邏輯結構好鬆散
( 吾知是否以前玩開pascal/delphi又學過少少c ,自己亂晒)