Network III 增值問題

請問各位大佬知唔知Network III 儲值卡有冇得增值$1 就可以續期啦?

我見佢網頁寫增值$100以上先有得延長.

謝謝大家.

TOP

請問各位大佬知唔知Network III 儲值卡有冇得增值$1 就可以續期啦?

我見佢網頁寫增值$100以上先有得延長.
...
pkelf 發表於 2015-6-20 17:25


暫時仲有

TOP

謝謝大家.
買左張$200 Network III用左3個月就話到期, 打上台話2014年6月已啟用左, 好鬼.
增值$1試下先.

TOP