one2free 上台 mnp 冷河後返去hemat 要90天?

有無師兄試過堅要90天?定可以偷雞唔洗咁耐?

堅要90日

TOP

如果想快D mnp  去smt 跟住mnp 去hehe!

TOP

如果想快D mnp  去smt 跟住mnp 去hehe!
dumpav 發表於 2015-6-25 13:35


    可唔可以先mnp去中移動然後mnp去hehe?

TOP

可唔可以先mnp去中移動然後mnp去hehe?
smallfaihk1111 發表於 2015-6-28 08:01    冇用
系統上90日內仲會有你舊上台既資料
正確黎講係90日之後先可以再mnp去hemat

TOP