amazon jp改左默認用港幣定美金比錢???

今日想買野,但係無左可以揀用港幣定美金比錢
而且只係得返yen價睇,無左港幣/美金預計價
所以係用港幣定美金???

when u select payment, you can select use HKD/JPY to pay

TOP

visa,上個月買野仲有得揀/睇,依家無左啦

TOP